Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας – Μελέτη

 

από τα Λογοθεραπευτικά κέντρα Μαθητεία μεταγνώση στο Ψυχικό & στη Νέα Κηφισιά

 
 
Στο κέντρο ειδικών θεραπειών Μαθητεία και Μαθητεία Μεταγνώση εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο την υποστήριξη μαθητών που εμφανίζουν δυσκολία στην κατανόηση και αφομοίωση της σχολικής διδακτέας ύλης .

Σκοπός των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η στήριξη των μαθητών που δεν έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά τους μηχανισμούς εκείνους που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική εμπλοκή στην μάθηση, με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες , να παρουσιάζουν ελλείψεις και μαθησιακά κενά.

Μέσω της υποστήριξης των μαθητών από εξειδικευμένους παιδαγωγούς αποσκοπούμε στην ενίσχυση του παιδιού στην διαδικασία της εκπαίδευσής και στην βελτίωση της απόδοσης του στο σχολείο.

Τα μαθήματα αφορούν στους μαθητές δημοτικού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση της σχολικής ύλης και σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, διάσπαση προσοχής , υπερκινητικότητα κ.α).

Τα μαθήματα γίνονται σε επίπεδο ατομικό ή και σε μικρές ομάδες παιδιών , όπου αυτό είναι δυνατό, ανάλογα με τις ανάγκες και το δυναμικό της κάθε ομάδας και του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Η μαθησιακή στήριξη που παρέχεται συμπεριλαμβάνει την :

Α) διδασκαλία και επεξήγηση της σχολικής ύλης και

Β) πρακτική εξάσκηση της διδακτέας ύλης μέσω της προετοιμασίας των σχολικών εργασιών καθώς και ειδικών εμπεδοτικών εργασιών

 
101278_eb
101276_eb
101277_eb
101275_eb
101273_eb
101274_eb