Ειδική διαπαιδαγώγηση

Τι είναι το ειδικό μαθησιακό;

Όταν μιλάμε για ειδικό μαθησιακό εννοούμε τα εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης το οποίο είναι σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Το εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης έχει στόχο να καλύψει τις γνωστικές ελλείψεις του παιδιού και να το βοηθήσει να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις του σχολείου.

Σε ποιους απευθύνεται;

$

Σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία , δυσγραφία, δυσαριθμησία, με ενδεικτικές δυσκολίες στην ανάγνωση , την ορθογραφία, τα μαθηματικά κ.α.

$

Σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και /ή Υπερκινητικότητα ή σε παιδιά με Διάσπαση Προσοχής

$

Σε παιδιά που δεν έχουν φοιτήσει ακόμα στο Δημοτικό ή που φοιτούν ήδη στο Δημοτικό και παρουσιάζουν ελλείψεις στον γνωστικό τομέα.

Οι Ελλείψεις αυτές μπορεί να είναι , γνωστικές λειτουργίες της αντίληψης , της μνήμης, της σκέψης , της γλώσσας της ικανότητας λύσης προβλημάτων και κατανόησης.

$

Σε παιδιά με γενικευμένες δυσκολίες μάθησης.

Οι δυσκολίες μάθησης μπορεί να οφείλονται στο νοητικό δυναμικό, σε προβλήματα υγείας, σε ψυχοκοινωνικές και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις.

Τι περιλαμβάνει;

 

Την λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού.
Η λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού μας δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουμε πιο σφαιρικά τις ανάγκες του παιδιού ώστε να σχεδιάσουμε κατάλληλα την παρέμβαση μας συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες.

Την αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης.
Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης αξιοποιεί τις πληροφορίες του ιστορικού που έχει ληφθεί και συμπληρώνεται με την μαθησιακή αξιολόγηση του παιδιού μέσω ειδικών δραστηριοτήτων και τεστ παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Την παιδαγωγική/ Μαθησιακή παρέμβαση.
Η παιδαγωγική παρέμβαση είναι αυτή που θέτει στην πράξη το παιδαγωγικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για το κάθε παιδί και πραγματοποιείται με την χρήση εξειδικευμένου υλικού και ειδικών μεθόδων διδασκαλίας. Στόχο έχει την βελτίωση της επίδοσης του παιδιού σε επιμέρους τομείς μάθησης.

Την συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο.
Η συνεργασία του θεραπευτή με τους γονείς του παιδιού και το σχολείο θεωρείται κομβική για την ολόπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Μέσω της κοινής στοχοθεσίας , της ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προς τν εκπαιδευτικό της τάξης , γίνεται πιο πιθανή η γρηγορότερη και πιο επιτυχημένη επίτευξή των στόχων που έχουν τεθεί. Αντίστοιχα η παροχή βοήθειας προς τους γονείς για το πώς να στηρίξουν το παιδί τους στο σπίτι βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.
Στόχος είναι μέσω της σύμπλευσής να προαχθεί τόσο η μαθησιακή ικανότητα όσο και η ψυχική υγεία του παιδιού.

Πότε πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε ειδικό παιδαγωγό;

Εάν οι γονείς παρατηρήσουν πως το παιδί τους αντιμετωπίζει δυσκολίες στην μελέτη των σχολικών του μαθημάτων στο σπίτι ή στην κατάκτησης της σχολικής ύλης που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου, είναι καλό να απευθυνθούν σε έναν ειδικό παιδαγωγό.
Εκείνος θα προχωρήσει σε μια αξιολόγηση των ενδεχόμενων δυσκολιών του παιδιού και θα προτείνει την κατάλληλη παρέμβαση εφόσον κρίνει πως χρειάζεται.
Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της σχολικής ζωής του παιδιού τους αν και είναι κοινά αποδεκτό πια πως όσο πιο έγκαιρα λάβει χώρα η διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών και η εφαρμογή του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος , τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση. Καλό είναι οι γονείς να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο ελπίζοντας στην αυτοβελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού αφού αυτό θα συντελέσει τόσο στην συσσώρευση και επιδείνωση των δυσκολιών του παιδιού όσο και στην ψυχική του επιβάρυνση